داستان کوتاه، راوی غیر موثق، ادبیات آمریکا، اُ. هنری، دلها و دستها

راوی غیر موثق

Unreliable Narrator نوشته و ترجمه سید محسن جلالی موسوی خواننده از اینکه نویسنده در داستان سربسرش بگذارد  و او را دست بیاندازد لذت می ببرد. بعضی از نویسندگان به عمد...