دوستان

اناییس نین نویسنده بیان کرد که ” هر دوست نماینگر جهانی در ماست، جهانی که ممکن است زاده نشود تا آنان از راه برسند، و تنها این با دیدار است که جهانی نو زاده می شود.”  چنانکه نین می رساند، دوستی می تواند شادی، هم راهی، بالندگی را برانگیزد- با غنی کردن تمام تجریه ما از این جهان.

چگونگی ساختن دوستیهای جدید

کودکان غالبا پیوسته و یکنواخت دوست می یابند؛ ساختارهایی که آنان در آن زمان می گذرانند، مانند مدرسه، کمپ، و تیم های ورزشی، معمولا دوستی های سریع را اقتضا می کند. بدون آن مکانیزمهای درونی بعنوان یک فرد بزرگسال، پیدا کردن دوست جدید می تواند سخت تر باشد، اما هنوز راه های زیادی برای ساختن روابط نو و بادوام وجود دارد.

چگونگی مراقبت  از دوستی های مادام العمر

نگهداری دوستی های مادام العمر معنا و رضایت خاطر عمیقی را فراهم می آورد. چند تمرین کلیدی می تواند اطمینان دهد که آن پیوندها در طول زمان کمرنگ نمی شوند. دوستی ها نیازمند آن هستند که هر دو طرف برای رابطه، گسترش اطمینان و صداقت سرمایه گذرای زمانی انجام دهند، و از پس عدم توافقها هنگامی که ایجاد می شود برآیند.

مزایای دوستی

دوستی های مستحکم جنبه ای حیاتی از سلامت احساسی بیشتر مردمند. پژوهش نشان می دهد که دوستی های نزدیک با شادی، عزت نفس و حس هدفمندی بیشتری همراه است. این پیوندها حتی دست آوردهای فزیکی، مانند فشار خون پایین تر و طول عمر درازتر به همراه دارند.

Notes

Anaïs Nin

Friendship

Reference: https://www.psychologytoday.com/us/basics/friends

اشتراک گذاری :