مقدمه ای بر پدیده شناسی Introduction to Phenomenology

نوشته رابرت سُکُلوسکی

پدیده شناسی مطالعه تجربه انسان و راه هایی است که چیزها خود را به ما در یا از طریق چنین تجربه ای به نمایش می گذارند. این تلاشی است برای بازیابی معنای فلسفه که فرد در افلاطون می یابد. این، بعلاوه، تنها یک احیای باستانی نیست، بلکه چیزی است که دربرابر موضوعات برانگیخته شده توسط اندیشه مدرن قد علم می کند. این فراتر از زمان های باستانی و مدرن می رود و تلاش می کند تا زندگی فیلسوفانه را در شرایط اطراف ما دوباره فعال نماید. بنابر این کتاب من نوشته می شود، نه تنها برای آگاه کردن خوانندگان درباره یک جنبش فلسفی خاص، بلکه برای پیشنهاد امکان فلسفی اندیشیدن در زمانی است که چنین اندیشیدنی بجدیت مورد پرسش واقع شده یا بصورت گسترده نادیده گرفته می شود.

اشتراک گذاری :