کتاب بابای دخترها مامان دخترها

کتاب بابای دخترها مامان دخترها، به ظرافتها و نکات مهم در روابط بین پدر و مادر با دخترانشان از کودکی تا ابتدای جوانی می پردارد.

بخشی از کتاب عقل هم یارخوشی است با صدای احسان عبدی پور

درهم تنیدگی مفاهیم بنیادی زندگی خانوادگی و مسائل حقوقی ئ تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی به نحوی‌ست که اکنون با گذار از ذوران سنت و تغییر قالب‌های عرفی مألوف، بیش از هر وقت دیگری، ترسیم دقیق‌تر و روشن‌تر جایگاه حقوقی زنان و مردان و آگاهی بخشی به افراد مختلف درباره حقوق فردی و اجتماعی‌شان، ضرورت بیشتری یافته است. آگاهی از حقوق و دانستن اینکه در زمانه حاضر هرکدام از افراد در هر جایگاهی که هستند از چه حقوقی برخوردارند، زمینه‌ساز بهبود کنش‌های اجتماعی و همچنین استحکام ارزش‌های اخلاقی دربسترنهاد خانواده می شود.