انتشارات صبا و بهار در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد. روزهای اندوهناک و پررنج شیوع بیماری کوید را با شور و هیجان سر وسامان دادن کارهای انتشارات کاسته شد. بررسی موضوعات، گفتگو با صاحبان نظر، اندیشه و ذوق بی شک یکی از لذت بخش ترین بخش‌های این فعالیت پرزحمت فرهنگی است و تولد یک کتاب شادی است و نور.

نگاهی نو به موضوعات انسانی برای اندیشیدن و تلاش برای یافتن راه و روشی نو دربرابر سختی های روزگار، نیازی است غیر قابل انکار و دست یافتن به آن جز با مطالعه و آگاهی جامع از آنچه صاحبان اندیشه از گذشته به میراث نهاده اند و آنچه را که اندیشمندان امروز از هنر، فلسفه، ادبیات و فن آوری مهم می دانند و درباره آن گفتگو می کنند، بدست نمی آید. کوشش و امید ما در نشر صبا و بهار آن است که در برداشتن گامی هرچند کوچک در دسترس قراردادن بخشی از این آگاهی برای پویندگان راه فرهنگ اندیشه خصوصا نوجوانان و جوانان موفق شویم.