تکاپو

بر سندانش بگذار  و بی ترحم بر آن بکوب  بر آن بکوب.....  برآن بکوب...  به او گفتم: با شدت برآن بکوب  بر آن بکوب ای آهنگر  برآن بکوب...  تاکشیده شود            .... این دل                   و پلی گردد  که مرا به فراموشی می رساند